Aktuality

 

Městská část Praha 4 Rada městské části Praha 4 usnesení 29. zasedání ze dne 14.11.2012 číslo 29R-1361/2012 k zajištění zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2013/2014 Rada městské části Praha 4 I. s o u h l a s í po dohodě s ředitelkami mateřských škol se zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ve dnech 20.3. – 21.3. 2013 od 13.00 do18.00 hod. v místě sídla mateřských škol II. d o p o r u č u j e ředitelkám mateřských škol přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména k trvalému pobytu dítěte na území městské části Praha 4, trvalému pobytu alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4 a věku dětí narozených do 31.8. 2010 III. r o z h o d l a podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím předpisem ve třídách mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 do počtu 4 dětí, tj. 28 dětí ve třídě, pro školní rok 2013/2014 za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
20. 11. 2012