Denní program dětí

Jak probíhá organizace vzdělávání a denní režim činností

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. O zařazení do tříd rozhoduje ředitelka mateřské školy. Vzdělávání probíhá v denním režimu činností.

Denní program dětí je orientační, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí.  Umožňuje změnu při akcích školy a jednotlivých tříd. 7:00 – 8:30 scházení dětí, volné hry na přání dětí, skupinové činnosti dětí s učitelkou 8:30 – 9:00 ranní kruh (komunikativní činnosti dětí s učitelkou), ranní pohybová aktivita řízená učitelkou, kterou lze přesunout na dobu před pobytem venku 9:00 – 9:30 hygiena, příprav na svačinu, svačina 9:30 – 10:00 didakticky cílené celky zaměřené na rozvoj dítěte  v oblasti poznávací, komunikativní, smyslové, estetické, formou spontánní, prožitkové a řízené činnosti 10:00 – 12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity na školní zahradě nebo v přilehlém okolí (hřiště), tematické vycházky do okolí, polodenní výlety 12:00 – 13:00 hygieny, oběd, hygiena 13:00 – 14:30 mladší děti spánek v pyžamech na lehátku, poslech pohádky, relaxační hudby, nejstarší věková skupina – klid na lehátku cca 30 min. může být i podle potřeby delší, potom volné a individuální manipulační hry, využití didaktických pomůcek na vymezeném prostoru 14:30 – 15:15 vstávání, hygiena, svačina, hygiena 15,00 – 17,00 tvořivé činnosti, individuální aktivity, podle možnosti pobyt na školní zahradě

Časový režim dne je postaven na době podávání jídel, ostatní časy jsou orientační. Pružný denní řád umožňuje učitelkám reagovat na individuální potřeby dětí a situace související s programem vzdělávání. Plánování aktivit vychází z potřeb dětí, poměr aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. Nezbytný je včasný příchod do mateřské školy tak, aby dítě mělo dostatek času na realizaci svých aktivit. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu a v případě akcí. Drobné odchylky v denním programu jsou v kompetenci učitelek v jednotlivých třídách.

Organizace provozu v době letních prázdnin

Provoz mateřské školy je uzavřen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenec a srpen. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům na základě usnesení Rady Městské části Praha 4 a zveřejní termín, místo a organizaci zajištění náhradního provozu mateřské školy a možnost umístění dětí v náhradní mateřské škole v daném období. Provoz mateřské školy bývá přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v prosinci v období školních vánočních prázdnin. V tomto období nebývá zajištěn náhradní provoz.