Denní program dětí

Jak probíhá den dítěte v mateřské škole

Denní program dětí je orientační, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí.  Umožňuje změnu při akcích školy a jednotlivých tříd.

 

7:00 – 8:30 scházení dětí, volné hry na přání dětí, skupinové činnosti dětí s učitelkou

 

8:30 – 9:00 ranní kruh (komunikativní činnosti dětí s učitelkou), ranní pohybová aktivita řízená učitelkou, kterou lze přesunout na dobu před pobytem venku

 

9:00 – 9:30 hygiena, příprav na svačinu, svačina

 

9:30 – 10:00 didakticky cílené celky zaměřené na rozvoj dítěte  v oblasti poznávací, komunikativní, smyslové, estetické, formou spontánní, prožitkové a řízené činnosti

 

10:00 – 12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity na školní zahradě nebo v přilehlém okolí (hřiště), tematické vycházky do okolí, polodenní výlety

 

12:00 – 13:00 hygieny, oběd, hygiena

 

13:00 – 14:30 mladší děti spánek v pyžamech na lehátku, poslech pohádky, relaxační hudby, nejstarší věková skupina – klid na lehátku cca 30 min. může být i podle potřeby delší, potom volné a individuální manipulační hry, využití didaktických pomůcek na vymezeném prostoru

 

14:30 – 15:15 vstávání, hygiena, svačina, hygiena

 

15:15 – 17:00 rozcházení dětí, individuální, skupinové hry ve třídě a na zahradě (podle ročního období a aktuálního počasí)