Informace, jak bude probíhat Zápis pro školní rok 2020/2021 Vám včas sdělíme. Bc. Iva Kopecká

 

Den otevřených dveří je zrušen
Od 16 hodin Vám ředitelka školy poskytne souhrnné informace. Den otevřených dveří je určen pro rodiče, kteří chtějí přijít s dítětem k zápisu pro školní rok 2020/2021

 

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4

pro školní rok 2020/2021

Zápis je určen pro děti s trvalým  pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4. Zápis se  týká dětí narozených do 31. 8. 2017.

Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Podle §34 odst. 2 školského zákona ředitelka mateřské školy stanovila v dohodě se zřizovatelem termín zápisu takto:

vydávání žádostí -  22. - 23.4. od 13 do 17 hodin  v ředitelně MŠ Voráčovská
příjem vyplněných žádostí  – datum zápisu  12.5. a 13.5. 2019 od 13.00 do 18.00 hod. v ředitelně MŠ Voráčovská

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí budeme vydávat v 1.6. 2020 od 15 - 17 hodin v ředitelně mateřské školy.

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ bude provedeno vyvěšením seznamu s registračními čísly na mateřské škole dne  
2.6. 2020

 

Potřebné doklady:
řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

řádně vyplněný Evidenční list - je nutné potvrzení od lékaře

doklad o trvalém pobytu dítěte - občanský průkaz nebo potvrzení z Odboru správních agend MČ Praha 4
cizinci – doklad o místě pobytu
občanský průkaz zákonného zástupce,

 Průběh zápisu:

1) V prvním termínu obdržíte formuláře  pro přihlášení dítěte (žádost o přijetí + evidenční list). Formuláře  si vezmete domů, kde je oba řádně vyplníte. Účast dítěte je žádoucí.

2) Navštivte dětského lékaře. Na evidenčním listu je potřeba jeho vyjádření o zdravotním  stavu Vašeho dítěte a řádném očkování.

3) Na příslušném odboru MČ Praha 4 si nechte vystavit doklad o trvalém pobytu dítěte. Pokud má dítě občanský průkaz, nahrazuje doklad o trvalém pobytu.

4) V den zápisu odevzdáte vyplněné formuláře a doklad o trvalém pobytu dítěte, OP zákonného zástupce, rodný list ke kontrole. Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, seznámíte se s kritérii pro přijetí dítěte pro školní rok 2019/2020, budete informováni o možnosti nahlížení do spisu. Přítomnost dítěte je žádoucí.

5) Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podle stanovených kritérií a počtu uchazečů. 

6) Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí bude na webu školy a v mateřské škole v daném termínu

7) Zákonný zástupce si v ředitelně vyzvedne rozhodnutí. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o  nepřijetí odeslána poštou. Upřednostňujeme osobní jednání, děkujeme.

                                                                                                                                    Bc. Iva Kopecká, řed. školy

 

Tiskopisy k přijímacímu řízení je třeba vytisknout oboustranně.
Evidenční list vytiskněte prosím na tvrdý papír. Děkujeme.

 

Kritéria k předškol. vzděl. 2020-2021 - vnitřní předpis.docx

Evidenční list - 2 strany

Žádost k přijímacímu řízení 2020-2021.docx 

Co by mělo dítě umět než půjde do školy